Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden XY Talent Solutions

1. Bedrijfsgegevens

XY Talent Solutions is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam XY Talent Solutions B.V. met nummer 85627038.

XY Talent Solutions helpt organisaties en haar medewerkers in het ontwikkelen en uitvoeren van een gedegen loopbaanbeleid. Met als doel om de match tussen werknemer en organisatie zo gezond en productief mogelijk te maken en te houden. Dit doen we door gesprekken met ondernemers én personeel te voeren. Het doel is om de match tussen werknemers en organisatie te versterken.

Bij XYTS zijn we ons ervan bewust dat een organisatie bestaat uit de werkgever en het personeel. Beiden zijn even belangrijk voor een gezonde organisatie en daarom hebben bieden we voor zowel de werkgever als de werknemer diensten aan.

 

Heb je vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kun je ons via de onderstaande gegevens bereiken:

jochem@xyts.nl l +31 6 28 43 26 10

Euclideslaan 1 l 3584 BL l Utrecht

KvK Nr. 85627038

 

2. Definities

 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • XY Talent Solutions: als weergegeven in artikel 1;
 • Opdrachtgever: ieder partij welke een overeenkomst tot het verrichten van diensten met XY Talent Solutions overeenkomt.
 • Dienst(en): iedere dienst welke wordt aangeboden door XY Talent Solutions, via de website of via een andere wijze, waaronder (maar niet uitsluitend) begrepen coaching, analyse van een loopbaanbeleid, organisatiecultuur analyse, ontwikkelgesprekken en bemiddeling tussen leidinggevenden en werknemers.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen XY Talent Solutions en Opdrachtgever tot stand komt;
 • Partijen: XY Talent Solutions en Opdrachtgever tezamen genoemd;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, digitale communicatie valt onder deze formulering.
 • Betrokkene: partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder indien van toepassing de werknemers van Opdrachtgever.

 

3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van XY Talent Solutions zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen XY Talent Solutions en Opdrachtgever.
 2. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 4. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 5. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen XY Talent Solutions en Opdrachtgever.

 

4. Offertes en aanbiedingen

  1. Aanbiedingen en offertes die door XY Talent Solutions gemaakt worden zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 10 werkdagen tenzij anders expliciet schriftelijk wordt aangegeven of wordt overeengekomen met XY Talent Solutions.
  2. XY Talent Solutions is enkel aan de aanbieding en/of offerte gebonden indien Opdrachtgever binnen de termijn van 10 werkdagen of een andere overeengekomen termijn, bevestigd gebruik te maken van de Diensten van XY Talent Solutions.
  3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen en/of verlening van de dienst.

 

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst ziet op de Diensten die XY Talent Solutions aanbiedt aan de Opdrachtgever.
 2. Een overeenkomst komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de Opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend, dit kan zowel schriftelijk als digitaal geschieden.
 3. De Diensten die XY Talent Solutions aanbiedt zijn de diensten zoals getoond op de website van XY Talent Solutions en artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Het staat Partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de Overeenkomst te wijzigen, dit kan enkel geschieden indien beide Partijen nadrukkelijk akkoord gaan met het wijzigen van de Overeenkomst.
 5. XY Talent Solutions is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van Opdrachtgever naar eigen beoordeling zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan overige verplichtingen die aan de Opdrachtgever gesteld worden, voordat (verdere) prestatie nodig is.

 

6. Uitvoering van de Dienst

 1. XY Talent Solutions zal de overeenkomst zo goed mogelijk uitvoeren. XY Talent Solutions heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet aan een resultaatverplichting worden gebonden.
 2. XY Talent Solutions werkt samen met Opdrachtgever naar een doel en het behalen van een bepaald resultaat. Wegens de inspanningsverplichting van beide Partijen kan XY Talent Solutions niet door Opdrachtgever gebonden worden aan het behalen van een resultaat of doel.
 3. Additionele Diensten niet overeengekomen in de Overeenkomst worden uitgevoerd op de wijze zoals deze direct met de Opdrachtgever zijn gecommuniceerd, dan wel zijn weergegeven op de website van XY Talent Solutions.
 4. Voor de uitvoering van een Dienst is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verstrekken van de benodigde en juiste informatie, indien de voor de uitvoering van de Dienst benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig aan XY Talent Solutions zijn verstrekt, heeft XY Talent Solutions het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten als gevolg van de opschorting volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Een Dienst wordt uitgevoerd op een door XY Talent Solutions aangegeven moment en wijze. Opdrachtgever kan niet van XY Talent Solutions eisen een bepaalde methode te gebruiken bij het uitvoeren van de Diensten als overeengekomen in de Overeenkomst.
 6. XY Talent Solutions is gerechtigd om een video opname en/of geluidsopname van een sessie te maken. Dit wordt te allen tijde met Opdrachtgever van tevoren besproken.
 7. Indien in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen voor een Dienst of de voltooiing van bepaalde Diensten wordt deze termijn nimmer als fatale termijn beschouwd.
 8. Indien XY Talent Solutions een derde partij moet betrekken bij het uitvoeren van de Diensten die zijn overeengekomen zal dit te allen tijde gebeuren in overleg met Opdrachtgever, waarbij wordt aangegeven wat het belang van het betrekken van de derde partij is.

 

7. Prijzen

  1. Het tarief van uitvoering van de Diensten door XY Talent Solutions omvatten het honorarium, (indien van toepassing) omzetbelasting en de verschotten, onder verschotten kunnen onder andere reiskosten vallen afhankelijk van het overeengekomen met Opdrachtgever.
  2. Indien XY Talent Solutions en Opdrachtgever niet anders expliciet en schriftelijk overeenkomen, wordt het honorarium van XY Talent Solutions vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren en het geldende uurtarief voor de Dienst als vooraf aangegeven in de Overeenkomst.
  3. XY Talent Solutions biedt sessie pakketten en workshops aan waarbij het uurtarief kan afwijken van de standaard uurtarieven van XY Talent Solutions. Voor meer informatie over de tarieven van pakketten en workshops die wij aanbieden, bezoek onze website, in de Overeenkomst wordt duidelijk aangegeven welk uurtarief of bedrag gehanteerd wordt.

 

8. Betaling

  1. XY Talent Solutions zendt Opdrachtgever een factuur voor de uitgevoerde Dienst. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum in zijn volledigheid te voldoen.
  2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen van XY Talent Solutions op te schorten (ook niet ingeval van klachten) en/of een beroep op verrekening te doen indien dit niet door XY Talent Solution expliciet overeengekomen is.
  3. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen het factureerde bedrag in volledigheid betaald zal XY Talent Solutions een eerste betalingsherinnering sturen. De termijn voor het betalen van de eerste betalingsherinnering bedraagt eveneens 14 dagen.
  4. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van de eerste betalingsherinnering het bedrag in volledigheid betaald is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. XY Talent Solutions is vanaf de datum dat de gestelde termijn afloopt gerechtigd om wettelijke rente te verrekenen. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die XY Talent Solutions redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de Opdrachtgever.

 

9. Annulering

 1. Annulering van een geplande training of sessie moet binnen een termijn van 48 uur vóór aanvang bij XY Talent Solutions gemeld worden.
 2. De gestelde termijn in artikel 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden vervalt indien bij de annulering aangeduid kan worden dat er sprake is van overmacht. Indien er sprake is van overmacht geldt een termijn van 24 uur, de beoordeling of er sprake is van overmacht geschiedt door XY Talen Solutions.
 3. Bij annulering van trainingssessies waarbij een groep betrokken is geldt een annuleringstermijn van ten minste 7 kalenderdagen. XY Talen Solutions treft meerdere werkzaamheden en voorbereidingen voor het geven van een trainingssessie en heeft hierdoor zwaarwegend belang bij het goed tijdig aangeven van een annulering.
 4. Indien de training in geval van overmacht aan de kant van XY Talent Solutions niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum vastgesteld. Bij het vaststellen van een nieuwe datum blijven alle voorafgaande afspraken in stand.
 5. XY Talent Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van schade en kosten die ontstaan door de datumwijziging.

 

10. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van XY Talent Solutions en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag van de Overeenkomst of betaling van een Dienst.
 2. Indien XY Talent Solutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat deze bepaling is geregeld.
 3. XY Talent Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat XY Talent Solutions is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De Opdrachtgever dient XY Talent Solutions terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in gegevens van Opdrachtgever die betrekking hebben op de Dienst van XY Talen Solutions. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte of geleden schade door XY Talent Solutions.
 5. XY Talent Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van XY Talent Solutions aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan XY Talent Solutions toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. XY Talent Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 8. In geen geval is XY Talent Solutions aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) XY Talent Solutions.
 9. XY Talent Solutions kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het niet behalen of niet naar wensen behalen van een resultaat en/of doel. De Overeenkomst tussen XY Talent Solutions en Opdrachtgever is enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Dit weerhoudt XY Talent Solutions niet om alle middelen van XY Talent Solutions in te zetten om een resultaat en/of doel naar beste vermogen succesvol te halen.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van XY Talent Solutions.

 

11. Beleid bij klachten

 1. Opdrachtgever dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 14 kalenderdagen. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Opdrachtgever een klacht heeft en/of gebrek ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
 2. XY Talent Solutions zal na bekendmaking van de klacht binnen 14 dagen contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.
 3. Opdrachtgever dient XY Talent Solutions altijd in de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
 4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van XY Talent Solutions.
 5. XY Talent Solutions behoudt zich de mogelijkheid om derde partijen voor consult over het probleem en/of mogelijke oplossingen te benaderen diens werkzaamheden gelijken aan de werkzaamheden van XY Talen Solutions.

 

12. Privacy en gegevens van Opdrachtgevers

XY Talent Solutions conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie.

 

13. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die verkregen wordt door XY Talent Solutions of verstrekt, wordt door Betrokkenen tijdens de uitvoering van de Diensten zullen door XY Talent Solutions in alle vertrouwelijkheid bewaard worden, XY Talent Solutions zal met uiterste zorgvuldigheid omgaan met de informatie. Daarbij kan XY Talent Solutions niet verplicht worden om gegevens betreffende Betrokkene met Opdrachtgever te delen, indien door Betrokkene aangegeven werd dit niet wenselijk te vinden.

 

14. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor XY Talent Solutions ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is XY Talent Solutions niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. XY Talent Solutions heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.
 3. Indien XY Talent Solutions een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

 

15. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

 

16. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

17. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van XY Talent Solutions, behoudt XY Talent Solutions zich de mogelijkheid voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever medegedeeld door de oude voorwaarden op de website te updaten. De nieuwe Algemene Voorwaarden gelden op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd en dienst die door XY Talent Solutions uitgevoerd wordt.

 

18. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

 

19. Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Opdrachtgever zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft XY Talent Solutions het recht om te weigeren verdere Diensten voor Opdrachtgever uit te voeren.

 

20. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en XY Talent Solutions, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

21. Forumkeuze

De rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, 3511 EX Utrecht (kamer civiele zaken/kanton), is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft XY Talent Solutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Heb je vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres!

 

jochem@xyts.nl l +31 6 28 43 26 10

Euclideslaan 1 l 3584 BL l Utrecht

KvK Nr. 85627038

 

Versie 2022